Journal Submission

เครื่องมือเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์

จัดทำโดย หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

How to Check Journal Quality

Mahidol University Library and Knowledge Center

Journal Metrics

Mahidol University Library and Knowledge Center
การตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสารทางวิชาการ

SCImago Journal Rank

เป็นดัชนีที่พัฒนาโดย Professor Felix de Moya จาก SCImago Research Group ฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier ได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือประเมินคุณภาพวารสาร (Journal metrics) โดยพิจารณาจากสาขาวิชาของวารสาร คุณภาพและชื่อเสียงของวารสาร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อค่าของ citation

รวมรายชื่อวารสารวิชาการ

ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai Journal Citation Index Center) เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนส่งตีพิมพ์

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย