ผลงานวิชาการ

ของ น.ส. สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. นวัตกรรม จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่

 •  ฐานข้อมูลวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้โปรแกรม WINISIS (Open Software ขององค์กรอนามัยโลก) ให้บริการบน Website ห้องสมุด โดย Update ข้อมูลในฐานข้อมูล อย่างต่อเนื่องบน Website ห้องสมุด โดย Update ข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน (http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/nrc/th/index_th.html)
 • ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยทางการพยาบาล โดยใช้โปรแกรม WINISIS (Open Software ขององค์กรอนามัยโลก) ให้บริการบน Website ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ โดย Update ข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน (http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/nsi.html) 
 • Website แนะนำการค้นข้อมูลจาก Websites ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรม Google site (โครงการนำร่อง) (https://sites.google.com/mahidol.edu/ nsonward/home) 
 • สารบัญวารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Current Contents (http://www.lib.ns. mahidol.ac.th/ econtent.html) และได้รับการคัดเลือกให้แสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมสิทธาคาร ในวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
 • Evidence-Based Nursing Practice & Research Support Website ( https://sites.google. com/mahidol. edu/ebp-ns/home) และได้รับการคัดเลือกให้แสดงผลงานในรูปแบบบรรยาย และได้รับรางวัลชมเชยในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมสิทธาคาร ในวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
 • การพัฒนา Evidence-Based Nursing Practice & Research Support Website ( https://sites. google.com/ mahidol. edu/ebp-ns/home) ได้นำเสนอผลงานแบบบรรยายและได้รับรางวัลประเภท การบริการสารสนเทศในการประชุมข่ายงานห้องสมุดระดับชาติแบบออนไลน์ The 11th PULINET Online National Conference – PULINET 2021 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2564
 • การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลระดับชาติผ่านระบบออนไลน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านพัฒนานวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway (https://nssgateway.com) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดผลงานคุณภาพ Show Case Best Practice ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้รับรางวับระดับดีเด่นในรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM : Organization Management) จากงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 “New Generation Libraries: Toward House of Access” ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 5-7 มกราคม 2565 และได้รับการคัดเลือกให้แสดงผลงานในรูปแบบบรรยาย และได้รับรางวัลชมเชยในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล แบบ Virtual Conference ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

2. งานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

 • Fongcum Tilokskulchai, Yajai Sitthimongkol, Rutja Phuphaibul, Yupapin Sirapo-ngam and Surang Sirorojsakul. (2002). RTG/WHO collaborative program project final report : WHO collaborating centre’s nursing research database development (1988-1999). Bangkok: Joint WHO Collaborating Centre for Nursing and Midwifery Development.
 • สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุลและคนอื่น ๆ. (2541). ความต้องการ และการใช้สารสนเทศของนักศึกษา คณะ- พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2539-2540. วารสารการศึกษาพยาบาล, 9 (1), 57-64.
 • สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล ยุพิน ยังสวัสดิ์ ณิภาภัส อินทรกำแหง ดารินทิพย์ ปัญญาพีรกิจกุล นิภาพร เดชะ และ ตะวัน ละม้ายแข. (2556). การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์. ใน สรนิต ศิลธรรม (บรรณาธิการ). หนังสือรวบรวมการ ประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2556 เรื่อง “การแพทย์ผสมผสานและงานวิจัยเชิงประยุกต์ในหน่วยงาน” (หน้า 123-142). นครปฐม: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล, ยุพิน ยังสวัสดิ์, ณิภาภัส อินทรกำแหง, ดารินทิพย์ ปัญญาพีรกิจกุล, นิภาพร เดชะ, ตะวัน ละม้ายแข. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลการจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย. 1(1), 43-48.
 • สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล ยุพิน ยังสวัสดิ์ นิภาพร เดชะ และวรรณทิน ยิ่งพัฒนพันธ์. (2564). การศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย. ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแบบบรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลผลงานระดับดีเด่น กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2564 เรื่อง New Generation Libraries : Toward House of Access. สืบค้นข้อมูลได้จาก

  http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/64371 

3. บทความวิชาการ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่

 • สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล. (2539). ฐานข้อมูลซีดี – รอม (CD-ROM Database)ที่สำคัญทางการพยาบาลและ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง. วารสารพยาบาลศาสตร์, 14 (3), 17-22.
 • สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล. (2539). แหล่งสารนิเทศทางการพยาบาลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. วารสารพยาบาล- ศาสตร์, 14 (4), 18-23.
 • สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล. (2541). ศูนย์บริการข้อมูลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กับงานวิจัยทางการพยาบาล. วารสารพยาบาลศาสตร์, 16(4), 5-7.
 • สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล. (2548). เสาะหามาให้ : การเขียนเอกสารอ้างอิง. วารสารพยาบาล. 54(1), 66-72.
 • สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล. (2556). การเขียนเอกสารอ้างอิง แบบ APA. วารสารพยาบาล, 22(3), 59-66.
 • สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล. (2564). NS Reference Delivery: จากห้องสมุดสู่ห้องเรียน. สืบค้นข้อมูลได้จาก https://www.thekommon.co/ns-reference-delivery/?fbclid=IwAR2UwT2qylOIHjCs8e8qj00d3blUDXfyloOcRE86MMC0y4v2o_d2tK1N0Ds
 • Surang Sirorojsakul. (2022). Thailand Nursing Library Network & Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway. https://www.ifla.org/news/thailand-nursing-library-network-thailand-nursing-research-educational-resources-gateway/

4. คู่มือช่วยค้นข้อมูลบทความวารสารได้รับการตีพิมพ์ท้ายปี (Volume) ของวารสาร

 • (ดรรชนีหัวเรื่องและดรรชนีผู้แต่งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ติพิมพ์ท้ายปี(Volume) ของวารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2563) Surang Sirorojsakul, Niphaphat Intrakamhaeng, Siripen Dechosawang and Nipaporn Decha. (2013-2021). Journal of Nursing Science Index. Nursing Science Journal of hailand. Vol 31-39. 

5. ตำรา จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

 • สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล.(2544) ฐานข้อมูลในการสืบค้นทางการพยาบาล. (หน้า 226-233) ใน วีณา จีระ แพทย์ (บรรณาธิการ). สารสนเทศทางการพยาบาลและสุขภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
 • คณะกรรมการจัดทำหนังสือ “พระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี. (2559). สืบสานพระการุณย์… สู่วิชาชีพการพยาบาลไทย. กรุงเทพฯ: คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.