รางวัลจากการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลฯ

และเว็บไซต์ Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway  

Re1

โล่รางวัลระดับดีเด่นจากการประกวดผลงานแบบบรรยาย เรื่อง “การศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2022 ครั้งที่ 12 (12th National Conference : PULINET 2022) ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565

Re2

เกียรติบัตรรางวัลระดับดิเด่นจากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง “การศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี PULINET 2022 (12th National Conference : PULINET 2022) ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565

Re3

โล่รางวัลจากการประกวดผลงาน เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพงานประจำปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรม Show Case Best Practice ประจำปี 2022 วันที่ 31 สิงหาคม 2564

qrf

ประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานเรื่อง “โครงการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลระดับชาติผ่านระบบออนไลน์” วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านพัฒนานวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564

Re5

ประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานแบบคลิปวีดิโอ เรื่อง การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย” วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรม Show Case Best Practice 2021 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564

Re6

เกียรติบัตรรางวัลระดับชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย เรื่อง “การศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย” ในการประชุมประจำปี งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 31 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล