Thai E-Journals

Thai Journal Online (ThaiJo)

ฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นข้อมูล Full text ของบทความวารสารวิชาการที่่ตีพิมพ์ในประเทศไทยทุกสาขาวิชา จัดทำโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre:TCI)

ฐานข้อมูลที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสืบค้นบทความวิจัยและผลงานวิชาการ ตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย รวมถึงการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors

Chulalongkorn Journal Online (CUJO)