Thai E-Books

คู่มือพยาบาลใหม่ โดยสภาการพยาบาล

สื่อการสอนเสมือนจริง เรื่องการบริหารยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หนังสือ คู่มือ แนวทางต่าง ๆ
Books, manuals, and various guidelines

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(Nursing Division of Ministry of Public Health Thailand)

Pocket E-Book การพยาบาลผู้ใหญ่
Pocket E-Book : Adult Nursing

โดย นางสาวมาริสา กาเดร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

(By Ms. Marisa Kader / Faculty of Nursing, Suratthani Rajabhat University)

ประมวลสาระรายวิชา 702203 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Course Curriculum 702203 Adult Nursing I

โดย อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี

รายงานการประชุมวิชาการพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ครั้งที่ 1
Report of the 1st Lactation Nurses Association of Thailand Conference

“รวมพลังสร้าง สาน พัฒนางานนมแม่” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562

E-Books ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
E-Books : The Royal College of Surgeons of Thailand

E-Books ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
E-Books : The Royal College of Pediatricians of Thailand

E-Book วีดิโอ สื่อเสียง อัลบั้มภาพ
Video, audio media, photo albums by National Health Security Office

โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

สิ่งพิมพ์ เผยแพร่โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Publications by Health Systems Research Institute (HSRI)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 

คู่มือโปรแกรมบันได 7 ขั้น เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

“มุกศรีโสธรเจริญราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู้ภัยเสี่ยงเลี่ยงเบาหวาน”

โลกเปลี่ยน คนปรับ หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน

โดย สุวิทย์ เมษินทรีย์

SOOK Library

แอปพลิเคชันเพื่ออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

E-Books สำนักหอสมุดแห่งชาติ
E-Books by National Library of Thailand

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง สมัครสมาชิก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วสามารถอ่าน E-Booksได้ฟรี

การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า

by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand

TK park Online Library

ดาวน์โหลดแอปฟรี เพื่ออ่าน ฟัง ชมและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ดัวยห้องสมุดออนไลน์ภาษาไทย ที่รวบรวมอีบุ๊ค หนังสือเสียง นิตยสาร และคอร์สออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ชั้น

พิมพ์เขียว การจัดการโรคอุบัติใหม่
(บทเรียนจากโควิด-19)
Blueprint management for emerging infectious diseases (Lessons learned from COVID-19 by Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute

โดย สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รวมคู่มือ/รายงานประจำปีภาษาไทย
Yearbooks by National Health Security office (NHSO), Thailand

จัดทำโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
โดย ศาสตราจารย์ ดร. อะเคื้อ อุณหะเลขกะ