Thai E-Books

หนังสือ คู่มือ แนวทางต่าง ๆ

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Pocket E-Book การพยาบาลผู้ใหญ่

โดย นางสาวมาริสา กาเดร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

ประมวลสาระรายวิชา 702203 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Adult Nursing I)

โดย อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี

รายงานการประชุมวิชาการพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ครั้งที่ 1

“รวมพลังสร้าง สาน พัฒนางานนมแม่” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562

E-Books ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

E-Books ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

E-Book วีดิโอ สื่อเสียง อัลบั้มภาพ

โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

สื่อเผยแพร่ โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

คู่มือโปรแกรมบันได 7 ขั้น เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

“มุกศรีโสธรเจริญราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู้ภัยเสี่ยงเลี่ยงเบาหวาน”

โลกเปลี่ยน คนปรับ หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน

โดย สุวิทย์ เมษินทรีย์

SOOK Library

แอปพลิเคชันเพื่ออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

E-Books สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง สมัครสมาชิก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วสามารถอ่าน E-Booksได้ฟรี

การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า

by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand

TK park Online Library

ดาวน์โหลดแอปฟรี เพื่ออ่าน ฟัง ชมและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ดัวยห้องสมุดออนไลน์ภาษาไทย ที่รวบรวมอีบุ๊ค หนังสือเสียง นิตยสาร และคอร์สออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ชั้น

พิมพ์เขียว การจัดการโรคอุบัติใหม่ (บทเรียนจากโควิด-19)

โดย สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รวมคู่มือ/รายงานประจำปีภาษาไทย

จัดทำโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช)